Referat af Generalforsamling 2022.

Som Dirigent valgtes Per Lind, som konstaterede at den var lovligt indvarslet. Formanden gennemgik herefter sin beretning, som blev vedtaget. Kontingent fastsættelse, den forsætter som hidtil. Indkomne forslag, her var der ikke kommet noget, og heller ikke fra bestyrelsen. Valg af bestyrelsen, for 1 år her var der genvalg til Finn Pedersen, Egon Nielsen og Helle K. Jensen. Valg af bestyrelse for 2 år Her var der genvalg til Ole Simonsen. Kim Christensen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Lars Peter Andreasen. Valg af Suppleanter til bestyrelse, 1. suppleant Kim Christensen, 2. suppleant Leif Thimm. Valg af revisorer her var der genvalg til begge Hans Højer og Bjarne Nielsen. Valg af 2. suppleanter blev Kai Gulborg og Per Lind. Under eventuel blev der vedtaget årets fugle 2022, de er for spidsnæb Zebrafinke og for Krumnæb blev det Rosellaer. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden..

Aktivitetskalender 2022.

Januar 2022. Møde aflyst.

Februar.   Aflyst.

Marts. den 1. Præmieoverrækkelse og Generalforsamling.

                   17. Volierebesøg hos Vagn Klitgård.

April. den. 9. Volierebesøg hos Tage Andersen

                  28. Volierebesøg hos Ove Pedersen

Maj. Den.21. Fjerkækoloni Ålborg, Aflyst. I stedet samme dato besøg hos 3 fuglevenner.

Juni Den 25. Tur i det grønne (Bunkermuseum Hanstholm) og Arnfred.

Juli                 Sommerferie.

Denne liste er foreløbig, alt efter de restrektioner der måtte komme hen af vejen.

 

Ombygning af bolig

Artikel fra vort Medlemsblad

Hvidhovedet Nonne

Lonchura maja

Af Kristian Saugbjerg Andersen

Hvidhovedet Nonne lever i græs- og ukrudtsvildnisset samt på og omkring rismarkerne, men også i andre biotoper i områder med landbrugsafgrøder, i villahaver m.v. De er meget sociale og færdes ofte i flokke sammen med andre pragtfinker, dog mest sammen med Muskatfinken i det meste af udbredelsesområdet, både når de søger føde og sover. I Singapore ses de sjældent i byernes parker, men oftest hvor der er blevet ryddet skovområder, og der er kommet en bevoksning af forskellige græsser. Disse flokke af forskellige pragtfinker ses oftest i flokke på op mod ca. 100 fugle, når de strejfer omkring for at søge føde i områder med græsser der har modne frø, eller måske rettere næsten modne frø. De er dog også set på rismarkerne i tusindvis, hvor de tager frøene fra de græsser og ukrudt der gror på og omkring markerne. Nogle kilder mener ikke at de tager ris, idet disse frø er for store/kraftige til at de kan knække dem, mens andre hævder at de kan leve i månedsvis af tørt paddyris. Yngletiden starter normalt i slutningen af regntiden således at der er masser af græsfrø til ungerne, men kan finde sted året rundt når forholdene er til det. Der indledes med et parringsspil, hvor hannen oftest sætter sig på en gren og begynder at synge, hunnen vil så (hvis hun finder behag i hans sang) flyve op til ham, hvorefter de begynder at gnubbe næb og pudse fjerdragten. Det skal bemærkes at det toneleje som disse Nonner synger i kan ligge så højt at vi kan have svært ved at høre det, og de synger ikke sjældent med lukket næb. Når de så er blevet enige bygges en lukket og nærmest rund rede med sidevendt indgangsrør af blade og strå fra græsser og fores med bløde blade og lign.

Resten kan læses i vores blad.